မြို့၏အသံ (၁၀) ပါး

၁။ ဆင်သံ။
၂။ မြင်းသံ။
၃။ ရထားသံ။
၄။ ခရုသင်းသံ။
၅။ လက်ခတ်သံ။
၆။ စည်သံ။
၇။ မောင်းကြေးနင်းသံ။
၈။ ခွက်ခွင်းသံ။
၉။ စားလှည့်ကြကုန်ဟုခေါ်သံ။
၁၀။ သောက်လှည့်ကြကုန်ဟုခေါ်သံ။