သပြေသီး (၄) မျိုး

၁။ အသီးကြီးသော ရာဇဇမ္ဗူ
၂။ ထိုအောက် အသီးငယ်သော ကာကဇမ္ဗူ
၃။ ထိုအောက် အသီးငယ်သော ဝနဇမ္ဗူ
၄။ ထိုအောက်ပင် အသီးငယ်သော ဘူမိဇမ္ဗူ