ပိသုဏဝါစာကံ အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ ကွဲပြားအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဖက်ရှိခြင်း။
၂။ ကွဲပြားစေလိုသော စိတ်ရှိခြင်း။
၃။ ကွဲပြားရန် လုံ့လပြုခြင်း။
၄။ ကွဲပြားစေလိုသူတို့အား နားလည်စေခြင်း။
၅။ မိမိ ပယောဂကြောင့် ကွဲပြားကြခြင်း။