ဗိုလ် (၅) ပါး

၁။ သဒ္ဓါဗိုလ် - ယုံကြည်မှု စွမ်းအား ရှိခြင်း။
၂။ သတိဗိုလ် - သတိ စွမ်းအား ရှိခြင်း။
၃။ ဝီရိယဗိုလ် - လုံ့လ စွမ်းအား ရှိခြင်း။
၄။ သမာဓိဗိုလ် - တည်ငြိမ်မှု စွမ်းအား ရှိခြင်း။
၅။ ပညာဗိုလ် - ပညာဉာဏ် စွမ်းအား ရှိခြင်း။