မင်းတို့၏ ယဇ်ကြီး (၅) ပါး

၁။ အဿမေဓ - မြင်းကို သတ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။
၂။ ပုရိသမေဓ - ယောက်ျားကို သတ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။
၃။ နိရဂ္ဂဠ - တံခါးကို လှစ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။
၄။ သမ္မာပါသ - ထမ်းပိုးကျင်ကို ပစ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။
၅။ ဝါဇာပေယျ - ထောပတ်၊ ပျားသကာကို သောက်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။