သပ္ပါယအပြား မျိုး (၄) ပါး

၁။ ဘောဇနသပ္ပါယ - စားသောက်မှု၌ သင့်လျော် လျောက်ပတ်ခြင်း။
၂။ အာဝါသ သပ္ပါယ - နေထိုင်ရာ အိုးအိမ်ကျောင်းတို့ လျောက်ပတ်ခြင်း။
၃။ ပုဂ္ဂလ သပ္ပါယ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု၌ ညီညွတ်သင့်တင့်လျောက်ပတ်ခြင်း။
၄။ ဥတုသပ္ပါယ- ကျန်းမာရေး၌ သင့်တင့်လျောက်ပတ်ခြင်း။