ရတနာ (၃) ပါး

၁။ ဘုရား ရတနာ - ဘုရား၌ နှစ်သက်ခြင်း။
၂။ တရား ရတနာ - တရား၌ နှစ်သက်ခြင်း။
၃။ သံဃာ ရတနာ - သံဃာ၌ နှစ်သက်ခြင်း။