ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ ဘုရား (၅) ဆူ

၁။ ကကုသန်။
၂။ ကောဏာဂုံ။
၃။ ကဿပ။
၄။ ဂေါတမ။
၅။ အရိမေတ္တေယျ။