ရာသီ (၁၂) လ

၁။ မိဿရာသီ တန်ခူးလ ရက်မစုံ ... ၂၉ - ရက်။
၂။ ပြိဿရာသီ ကဆုန်လ ရက်စုံ ... ၃၀ - ရက်။
၃။ မေထုန်ရာသီ နယုန်လ ရက်မစုံ ... ၂၉ - ရက်။
၄။ ကရကဋ်ရာသီ ဝါဆိုလ ရက်စုံ ... ၃၀ - ရက်။
၅။ သိဟ်ရာသီ ဝါခေါင်လ ရက်မစုံ ... ၂၉ - ရက်။
၆။ ကန်ရာသီ တော်သလင်းလ ရက်စုံ ... ၃၀ - ရက်။
၇။ တူရာသီ သီတင်းကျွတ်လ ရက်မစုံ ...၂၉ - ရက်။
၈။ ဗြိစ္ဆာရာသီ တန်ဆောင်မုန်းလ ရက်စုံ ... ၃၀ - ရက်။
၉။ ဓနုရာသီ နတ်တော်လရက်မစုံ ... ၂၉ - ရက်။
၁၀။ မကာရရာသီ ပြာသိုလရက်စုံ ... ၃၀ - ရက်။
၁၁။ ကုမ်ရာသီ တပိုတွဲလ ရက်မစုံ ... ၂၉ - ရက်။
၁၂။ မိန်ရာသီ တပေါင်းလ ရက်စုံ ... ၃၀ - ရက်။