မဂ် (၃) ပါး

၁။ မုခမဂ် - ပါးစပ်ပေါက်။
၂။ ဝစ္စမဂ် - ကျင်ကြီးပေါက်။
၃။ ပဿာမဂ် - ကျင်ငယ်ပေါက်။