နတ်ပြည်၌ မရကောင်းသော ကမ္မဋ္ဌာန်း (၃) မျိုး

၁။ အသုဘ ဆယ်ပါး ကမ္မဋ္ဌာန်း
၂။ ကာယဂတာသတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း။
၃။ အာဟာရေပဋိကူလသညာကမ္မဋ္ဌာန်း။