ရဟန်းတို့ အန္တရာယ် (၁၀) ပါး

၁။ ရာဇန္တရာယ = မင်းအန္တရာယ်။
၂။ စောရန္တရာယ = သူခိုးအန္တရာယ်။
၃။ အဂျန္တရာယ = မီးအန္တရာယ်။
၄။ ဥဒကန္တရာယ = ရေအန္တရာယ်။
၅။ မနုဿန္တရာယ = လူအန္တရာယ်။
၆။ အမနုဿန္တရာယ = ဘီလူးအန္တရာယ်။
၇။ ဝါဠန္တရာယ = သားရဲအန္တရာယ်။
၈။ သရီသပန္တရာယ = မြွေအန္တရာယ်။
၉။ ဇီဝိတန္တရာယ = အသက်အန္တရာယ်။
၁၀။ ဗြာဟ္မစရိယန္တရာယ = သာသနာတော်၏အန္တရာယ်။