ပရိသတ် (၄) ပါး

၁။ ရဟန်းယောက်ျား။
၂။ ရဟန်းမိန်းမ။
၃။ လူယောက်ျား။
၄။ လူမိန်းမ။