သတ္တဝါ (၃) မျိုး

၁။ ဝေနေယျသတ္တဝါ - သာသနာနှင့် ကြုံတွေ့ပါက ကျွတ်ထိုက်သော သတ္တဝါ။
၂။ သုခိတသတ္တဝါ - ချမ်းသာမှုရသော သတ္တဝါ။
၃။ ဒုက္ခိတသတ္တဝါ - ဆင်းရဲမှု ခံစားရသော သတ္တဝါ။