သာဂရ (၄) ပါး

၁။ သံသာရသာဂရ - ခန္ဓာနှင့် ဓာတ်အာယဘနတို့သည် လည်၍မပြတ်ခြင်း။
၂။ ဇလသာဂရ - မဟာသမုဒ္ဒရာရေ၏ မပြတ်လည်ခြင်း။
၃။ နယသာဂရ - ပိဋကတ်သုံးပုံ။
၄။ ဉာဏသာဂရ - သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်။