လှေတော် (၁၂) ပါး

၁။ သုံးလုပူဇော်၊
၂။ သုံးလုကြငှန်း၊
၃။ ပြည်ကြီးနောင်၊
၄။ ဝဇီရသင်္ခ၊
၅။ အောင်သာတန်ခိုး၊
၆။ မိုးအောက်ကြယ်၊
၇။ စွယ် လက်ယာသစ်၊
၈။ နဝရတ်၊
၉။ ပြည်ကြီးဝမ်း၊
၁၀။ တင့်ရာပြည့်စုံ၊
၁၁။ လင်းဇင်း၊
၁၂။ နဂါးကြေး။