နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့် (၃) မျိုး

၁။ အိမ်ထောင်မှု - အမျိုးကောင်းသားသမီးများသည် အိမ်ထောင်ဘက် ပြုပြီးပါက နောင်ပြင်ဖို့ရန် ခက်၏။
၂။ ဘုရားတည်- ဘုရားတည်ပြီးပါက နောင်ပြင်ဖို့ရန် ခက်၏။
၃။ ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး- ဆေးမင်ရည်ထိုးပြီးပါက နောင်ပြင်ဖို့ရန် ခက်၏။