ပါဠိတော်ကျမ်းပေါင်း ( ၅၂ ) ကျမ်းကို နိကယ်ငါးရပ်ဖြင့် ရေတွက်ပုံ

ဒီဃနိကာယ်မှ (၃) ကျမ်း။

၁။ သုတ်သီလက္ခန္ဓကျမ်း။
၂။ သုတ်ပါထိကကျမ်း။ (သုတ်ပါထေယျ)
၃။ သုတ်မဟာဝါကျမ်း။

မဇ္စျိမနိကာယ်မှ (၃) ကျမ်း။

၁။ မူလပဏ္ဏာသကျမ်း။
၂။ မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသကျမ်း။
၃။ ဥပရိပဏ္ဏာသကျမ်း။

သံယုတ္တနိကာယ်မှ (၅) ကျမ်း။

၁။ သပါထာ၀ဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်း။
၂။ နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်း။
၃။ ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်း။
၄။ သဠာယတနဝဂ္ဂသံယုတ်ကျမ်း။
၅။ မဟာဝဂ္ဂ သံယုတ်ကျမ်း။

အင်္ဂုတ္တိုရ်နိကာယ်မှ (၁၁) ကျမ်း

၁။ ဧကကနိပါတ်ကျမ်း။
၂။ ဒုကနိပါတ်ကျမ်း။
၃။ တိကနိပါတ်ကျမ်း။
၄။ စတုက္ကနိပါတ်ကျမ်း။
၅။ ပဉ္စကနိပါတ်ကျမ်း။
၆။ ဆက္ကနိပါတ်ကျမ်း။
၇။ သတ္တနိပါတ်ကျမ်း။
၈။ အဋ္ဌကနိပါတ်ကျမ်း။
၉။ နဝကနိပါတ်ကျမ်း။
၁၀။ ဒသကနိပါတ်ကျမ်း။
၁၁။ ဧကာဒသကနိပါတ်ကျမ်း။

ခုဒ္ဒကနိကာယ်မှ (၃၀) ကျမ်း

၁။ ခုဒ္ဒကပါဌကျမ်း။
၂။ ဓမ္မပဒကျမ်း။
၃။ ဥဒါန်းကျမ်း။
၄။ ဣတိဝုတ်ကျမ်း။
၅။ သုတ္တနိပါတ်ကျမ်း။
၆။ ဝိမာနဝတ္ထုကျမ်း။
၇။ ပေတဝတ္ထုကျမ်း။
၈။ ထေရဂါထာကျမ်း။
၉။ ထေရီဂါထာကျမ်း။
၁၀။ အပဒါန်ကျမ်း။
၁၁။ ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်း။
၁၂။ စရိယာပိဋကကျမ်း။
၁၃။ ဇာတကကျမ်း။
၁၄။ နိဒ္ဒေသကျမ်း။ (စူဠ-မဟာ)
၁၅။ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ကျမ်း။
၁၆။ မိလိန္ဒပဉှာကျမ်း။
၁၇။ နေတ္တိကျမ်း။
၁၈။ ပေဋကောပဒေသကျမ်း။

ဝိနည်း (၅) ကျမ်းမှ
၁၉။ ပါရာဇိကဏ်ကျမ်း။ (ဘိက္ခုဝိဘင်း)
၂၀။ ပါစိတ်ကျမ်း။ (ဘိက္ခုနီဝိဘင်း)
၂၁။ မဟာဝါခန္ဓကကျမ်း။
၂၂။ စူဠဝါခန္ဓကကျမ်း။
၂၃။ ပရိဝါကျမ်း

အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်းမှ
၂၄။ ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း။
၂၅။ ဝိဘင်းကျမ်း။
၂၆။ ဓာတုကထာကျမ်း။
၂၇။ ပဂ္ဂလပညတ်ကျမ်း။
၂၈။ ကထာဝတ္ထုကျမ်း။
၂၉။ ယမိုက်ကျမ်း။
၃၀။ ပဋ္ဌာန်းကျမ်း။

ဒီဃနိကာယ် - (၃) ကျမ်း။
မဇ္စျိမနိကာယ် - (၃) ကျမ်း။
သံယုတ္တနိကာယ် - (၅) ကျမ်း။
အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် - (၁၁) ကျမ်း။
ခုဒ္ဒကနိကာယ် - (၃၀) ကျမ်း။
ပါဠိတော် ကျမ်းပေါင်း - (၅၂) ကျမ်း။