ရာဇဒိန္နကျွန် (၃) ပါး

၁။ သာမည ပေးသောကျွန်။
၂။ အစဉ်အဆက် ပေးသာကျွန်။
၃။ လက်ဖွဲ့သော ကျွန်။