ပညတ် (၂) ပါး

၁။ ဃနပညတ် - အတောင့်အခဲ အတုံးအလုံးဟု ထင်ကြရသော ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် သဘော။
၂။ ဇီဝပညတ် - အသက်ရှိသော အရှင်ကောင်ဟု ထင်ကြရသော ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် သဘော။