ဝိမောက္ခ (၈) ပါး

၁။ ရူပဈာန်နှင့် ပြည့်စုံသောသူသည် ရုပ်တို့ကို ရှုနေ၏။
၂။ မိမိသန္တာန်၌ ရုပ်ကိုအမှတ်မပြုမူ၍ ပြင်ပ၌ ရုပ်တို့ကို ရှု၏။
၃။ တင့်တယ်၏ဟူ၍သာလျှင် နှလုံးသွင်းနေ၏။
၄။ အာကာသာနဉ္စ်ညာယတန ဈာန်သို့ ရောက်၍နေ၏။
၅။ ဝိညာဏဉ္စာယတနဈာန်သို့ ရောက်၍နေ၏။
၆။ အာကိဉ္စာညာယတနဈာန်သို့ ရောက်၍နေ၏။
၇။ နေဝသညာနာသညာယတနဈာန်သို့ရောက်၍နေ၏။
၈။ နိရေဓသမာပတ်သို့ ရောက်၍နေ၏။