မေထုနဒါသ ကျွန် (၂) မျိုး

၁။ မေထုန်ပြစ်မှုကို မလျော်နိုင်၍ အမှုရှင်ထံ ကျွန်ဖြစ်ခြင်း။
၂။ မေထုနပရဓန - မေထုန်မှုပြစ်ကို လျော်ရန် အခြားသူထံ ငွေကို ချေးငှားယူ၍ အမှုရှင်ကို ပေးပြီးနောက် ငွေရှင်ထံ ကျွန်ဖြစ်ခံရသောသူ။