ပဉ္စကူ (၅) ပါး (ဘေသဇ္ဇ)

၁။ ပိတ်ချင်းမြစ်။
၂။ ပိတ်ချင်းသီး။
၃။ စရို။
၄။ ကန့်ချုပ်။
၅။ ချင်းခြောက်။