ပုဏ္ဏားမြတ်တို၏ အကျင့် (၅) ပါး

၁။ အမျိုးတူ ပုဏ္ဏေးမတို့နှင့်သာ ပေါင်ဖော်ခြင်း။
၂။ မိမိ၏မိန်းမ၌ဥတုလာမှသာ သံဝါသပြုခြင်း။
၃။ မိမိမိန်းမကို မရောင်းချခြင်း။
၄။ ဓန ရွှေငွေတို့ကို မသိမ်းဆည်းခြင်း။
၅။ နံနက်ညစာ တန်ရုံသာရှာဖွေစံစားခြင်း။