ယုဂ် (၄) ပါး

၁။ ကတယုဂ် - ကမ္ဘာတည်စမှ နှစ်ပေါင်း (၁၇၂၈၀၀၀) ကြာသော အပိုင်းအခြား။
၂။ တြေတာယုဂ် - ကမ္ဘာတည်စမှ နှစ်ပေါင်း (၁၂၉၆၀၀၀) ကြာသော အပိုင်းအခြား။
၃။ ဒွါပရယုဂ် - ကမ္ဘာတည်စ မှ နှစ်ပေါင်း (၈၆၄၀၀၀) ကြာသော အပိုင်းအခြား။
၄။ ကလိယုဂ် - နှစ်ပေါင်း (၄၃၂၀၀၀) ကြာသော အပိုင်းအခြား။