ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း အာဃာတ (၉) မျိုး

၁။ ငါ၏အကျိုးမဲ့ကို ပြုဘူးပြီဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၂။ငါ၏အကျိုးမဲ့ကို ပြုနေဆဲဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၃။ ငါ၏အကျိုးမဲ့ကိုပြုလိမ့်မည်ဟု ရန်ငြိုး၏။
၄။ ငါချစ်ခင်သောသူ၏ အကျိုးမဲ့ကို ပြုဘူးပြီဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၅။ ငါချစ်ခင်သောသူ၏ အကျိုးမဲ့ကိုပြုနေဆဲဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၆။ ငါချစ်ခင်သောသူ၏ အကျိုးမဲ့ကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်သု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၇။ ငါချစ်ခင်သောသူ၏ အကျိုးကိုပြုဘူးပြီဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၈။ ငါချစ်ခင်သောသူ၏ အကျိုးကိုပြုနေဆဲဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
၉။ ငါချစ်ခင်သောသူ၏ အကျိုးကိုပြုလိမ့်မည်ဟု ရန်ငြိုးဖွဲ့၏။
(နဝက အင်္ဂုတ္တိုရ်၊ ၃ - သတ္တာဝါသဝဂ်၊ ၉ - အာဃာတဝတ္တုသုတ်)