မင်းကျင့်တရား (၁၂) ပါး

၁။ ရတနာသုံးပါးကို ပြစ်မှားတော်မမူခြင်း၊
၂။ အဘိဇ္ဈာကို ရှောင်တော်မူခြင်း၊
၃။ အလှူပေးသူတို့အား နှစ်လိုတော်မူခြင်း၊
၄။ ပညာရှိတို့ကို မြတ်နိုးစွာ ပေါင်းယှဉ်တော်မူခြင်း၊
၅။ လျှင်စွာ အလှူပေးတော်မူခြင်း၊
၆။ ဓမ္မသတ်စသော အရိုးကို ယူတော်မူခြင်း၊
၇။ ပုံစံနည်းနာကို ယူတော်မူခြင်း၊
၈။ ပုံပြင်ကို ယူတော်မူခြင်း၊
၉။ ပဉ္စသီလငါးပါးကို ဆောက်တည်တော်မူခြင်း၊
၁၀။ အမျက်ကို ချုပ်တော်မူခြင်း၊
၁၁။ အကုသိုလ် ဒွါဒသကို ပြုတော်မမူခြင်း၊
၁၂။ ပြည်သူရဟန်းတို့အား ကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်တော်မူခြင်း။