မသွားလာအပ်သော မိန်းမမျိုး (၈) ယောက်

၁။ မာတုရက္ခိတ = အမိစောင့်သော မိန်းမ။
၂။ ပိတုရက္ခိတ = အဘစောင့်သော မိန်းမ။
၃။ မာတု ပိတုရက္ခိတ = မိဘနှစ်ပါးစုံစောင့်သော မိန်းမ။
၄။ ဘာတုရက္ခိတ = မောင်ကြီး မောင်ငယ်စောင်သော မိန်းမ။
၅။ ဘဂိနိရက္ခိတ = ညီမ အစ်မစောင့်သောမိန်းမ။
၆။ ညာတိရက္ခိတ = ဆွေမျိုးစောင့်သော မိန်းမ။
၇။ ဂေါတ္တရက္ခိတ = အနွယ်စောင့်သော မိန်းမ။
၈။ ဓမ္မရက္ခိတ = သီတင်းသုံးဖော်စောင့်သော မိန်းမ။