သိက္ခာ (၃) ပါး

၁။ သီလသိက္ခာ - ကျင့်သင့်ကျင့်ထိုက်သော ကိုယ်ကျင့်တရား။
၂။ သမာဓိသိက္ခာ- ကျင့်သင့်ကျင့်ထိုက်သော စိတ်တည်ငြိမ်မှု တရား။
၃။ ပညာသိက္ခာ - ကျင့်သင့်ကျင့်ထိုက်သော နိဗ္ဗာန်ရောက်မှု တရား။