နွားလားဥသဘ (၄) ပါး

၁။ အဖော်နွားတို့၌ကားကြမ်း၏၊ တစ်ပါးနွား၌ မကြမ်း။
၂။ တစ်ပါးနွား၌ကား ကြမ်း၏၊ အဖော်နွား၌ မကြမ်း။
၃။ တစ်ပါးနွား၌လည်း ကြမ်း၏၊ အဖော်နွား၌လည်း ကြမ်း၏။
၄။ တစ်ပါးနွား၌လည်း မကြမ်း၊ အဖော်နွား၌လည်း မကြမ်း။