နတ်စုတေခြင်း (၄) မျိုး

၁။ အာယုက္ခယ - သက်တမ်းကုန်၍ စုတေခြင်း။
၂။ ကမ္မက္ခယ - ကံအစွမ်းကုန်၍ စုတေခြင်း။
၃။ အာဟာရက္ခယ- အဆာလွန်၍ စုတေခြင်း။
၄။ ကောပ - အမျက်ထွက်၍ စုတေခြင်း။