လောကပါလတရား (၂) ပါး

၁။ ဟိရီ- မကောင်းမှု ပြလုပ်ခြင်းမှ ရှက်ခြင်း။
၂။ ဩတ္တပ္ပ- မကောင်းမှု ပြုလုပ်ခြင်းမှ ကြောက်ခြင်း။