ဝေးခြင်း (၄) ပါး

၁။ မဟာသမုဒ္ဒရာသည် တစ်ဖက်ကမ်းနှင့် တစ်ဖက်ကမ်းဝေး၏။
၂။ နေထွက်ရာတောင်နှင့် နေဝင်ရာတောင်ဝေး၏။
၃။ ဘဝဂ်နှင့် မြေဝေး၏။
၄။ သူယုတ်နှင့်သူတော်ကောင်းဝေး၏။