ပုဏ္ဏားတို့၏ ပါရာဇိကံငယ် (၉) ပါး

၁။ မိန်းမကို သတ်ခြင်း။
၂။ နွားကို သတ်ခြင်း။
၃။ ဇာတ်မတူသူကို သတ်ခြင်း။
၄။ သူငယ်ကို သတ်ခြင်း။
၅။ အမျိုးယုတ်သူထံမှ ထမင်းတောင်းခြင်း။
၆။ သန္ဓေကို ဖျက်ဆီးခြင်း။
၇။ သူတစ်ပါးမယားကို ဖျက်ဆီးခြင်း။
၈။ ရွှေမှတစ်ပါးသော ဥစ္စာပစ္စည်းကို ခိုးယူခြင်း။
၉။ နွားသားစားခြင်းကိုပြုမိသော် မိမိတို့ထုံးတမ်းအလာ ဥပုသ်မှ အပြစ်ကင်းလွတ်၍ ဇာတ်မြဲ၏။