ဘာဝရုပ် (၂) ပါး

၁။ ဣတ္ထိဘာဝရုပ်- မိန်းမ၏ အသွင် ပုံသဏ္ဌာန်။
၂။ ပုမ္ဘာဘာဝရုပ်- ယောက်ျား၏ အသွင် ပုံသဏ္ဌာန်။