ဘုရားအလောင်းတော်၏ ကြည့်ခြင်း (၅) ပါး

၁။ ကာလ - သက်တမ်းကာလကို ကြည့်ခြင်း။
၂။ ဒီပ - ကျွန်း လေးကျွန်း၌ သင့်လျော်သော ကျွန်းကို ကြည့်ခြင်း။
၃။ ဒေသ - အရပ်ဒေသကို ကြည့်ခြင်း။
၄။ ကုလ - အမျိုးအနွယ်ကို ကြည့်ခြင်း။
၅။ မာတု အာယု ပရိစ္ဆေဒ - မိခင်၏ အသက်အပိုင်းအခြားကို ကြည့်ခြင်း။