လျင်စွာ မသွားသင့်သူ (၄) ယောက်

၁။ ရဟန်း။
၂။ မင်းမြှောက်တန်ဆာ ငါးပါး ဝတ်ဆင်ထားသော ရှင်ဘုရင်။
၃။ ကကြိုးစုံ တပ်ဆင်ထားသော မင်းသမီး။
၄။ မိန်းမပျို။