သူယုတ်လက္ခဏာ (၃) မျိုး

၁။ အနဝှါယံ ဂမယန္တော - သူ မခေါ်ဘဲလျက် သူ့အိမ်သို့ သွားဖန်များသောသူ။
၂။ အပုစ္ဆာ ဗဟုဘာသကော- သူ မမေးဘဲလျက် များစွာ ပြောလေ့ရှိသောသူ။
၃။ အတ္တဂုဏံ ပကာသန္တော- မိမိ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပလွှားတတ်သောသူ။