ဝတ္တရား (၃) ပါး

၁။ လောကဝတ် - လူမှုရေးအရ ပြုလုပ်ခြင်း။
၂။ ဓမ္မဝတ် - တရားသဘောအရ ပြုလုပ်ခြင်း။
၃။ ရာဇာဝတ် - မင်းအမိန့် အရ ပြုလုပ်ခြင်း။