သီဟိုဠ်ကျွန်း၏ အမည်မျိုး (၇) မျိုး

၁။ လင်္ကာဒီပ - လင်းယင်ရွက်နှင့်တူသောကျွန်း၊
၂။ တမပါဏိဒီပ - မြေနီရှိသဖြင့် ၎င်း၌ ကိုင်တွယ်ထောက်လှမ်းသောလက်မှာ နီသောကျွန်း၊
၃။ သီဟဠဒီပ - သီဟဗာဟုဝတ္ထုလာ ခြင်္သေ့ကျွန်း၊
၄။ ဩဇာဒီပ - မြေဆီမြေဩဇာ ကောင်းသောကျွန်း၊ (ကကုသန်ဘုရားရှင်လက်ထက် အမည်)
၅။ ဝရဒီပ - ကြီးမြတ်ကျွန်း (ကောဏာဂုံဘုရားရှင်လက်ထက် အမည်)၊
၆။ မဏ္ဍလဒီပ - ကြည်လင်ကျွန်း (ကဿပဘုရားရှင်လက်ထက် အမည်)၊
၇။ သီရိလင်္ကာ - ကျက်သရေဆောင်ကျွန်း (ယခုအမည်)