သမားတို့ ဦးစွာ စစ်ဆေးကြည့်ရှုအပ်သော လက္ခဏာ (၁၀) ပါး

၁။ အဆင်း၊
၂။ အသံ၊
၃။ မျက်စိ၊
၄။ နား၊
၅။ နှာ၊
၆။ လျှာ၊
၇။ ချွေး၊
၈။ ကျင်ကြီး၊
၉။ ကျင်ငယ်၊
၁၀။ သွေးတိုးခြင်း။