သန္တာန် (၂) ပါး

၁။ အဇ္စျတ္တသန္တာန်- မိမိကိုယ်အတွင်း၌ ရှိသော ပုံသန္တာန်။
၂။ ဗာဟိရသန္တာန်- အပြင်အပ၌ ရှိသော ပုံသန္တာန်။