လောက၌ ရှိသော (၆) ခွန်းသော စကား

၁။ မှန်လည်း မမှန်၊ အကျိုးလည်း မရှိ၊ သူတစ်ပါး မနှစ်သက် (မုသာဝါဒ)
၂။ မှန်လည်း မှန်၏၊ အကျိုးလည်း မရှိ၊ သူတစ်ပါး နှစ်သက် (ပိသုဏဝါစာ)
၃။ မှန်လည်း မှန်၏၊ အကျိုးလည်း မရှိ၊ သူတစ်ပါး မနှစ်သက် (ဖရုသဝါစာ)
၄။ မှန်လည်း မှန်၏၊ အကျိုးလည်း မရှိ၊ သူတစ်ပါး နှစ်သက်(သမ္ဖပ္ပလာပ)
၅။ မှန်လည်း မှန်၏၊ အကျိုးလည်း ရှိ၏၊ သူတစ်ပါး နှစ်သက်၏ (သမ္မာဝါစာ)
၆။ မှန်လည်း မှန်၏၊ အကျိုးလည်းရှိ၏၊ သူတစ်ပါး မနှစ်သက်(သမ္မာဝါစာ)
(မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ အဘယ ရာဇကုမာရသုတ်)