လောက (၃) ပါး

၁။ သတ္တလောက - အာရုံငါးပါး၌ တပ်မက်သော သတ္တဝါ အပေါင်းကို ဆို၏။
၂။ သင်္ခါရလောက - သတ္တဝါအပေါင်းသည် ပြုပြင်စီမံခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပျက်မှု ရှိခြင်းကို ဆို၏။
၃။ ဩကာသလောက - သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ နေထိုင်ရာ (၃၁)ဘုံသော ဌာနကို ဆို၏။