ဗြဟ္မာ (၂၀) ဘုံ

ရူပဘုံ - အသညသတ်မှတစ်ပါး ရုပ်၊ နာမ် ၂ ပါးရှိ၏။ အသညသတ်ကား ရုပ်သာ ရှိ၏။ နာမ် မရှိ၊ ဗြဟ္မာ ၁၆ ဘုံ။
အရူပဘုံ - ရုပ်မရှိ၊ နာမ်သာ ရှိ၏။ ဗြဟ္မာ ၄ ဘုံ