သုဂတိအဟိတ် ပဋိသန္ဓေ (၇) ယောက်

၁။ ဇစ္စန္ဓ - မွေးရာပါ ကန်းသူ၊
၂။ ဇစ္စဗဓိရ - မွေးရာပါ ပင်းသောသူ၊
၃။ ဇစ္စမူဂ - မွေးရာပါ အ သောသူ၊
၄။ ဇစ္စဧဠ - မွေးရာပါ တောင်မြောက်မမှတ်နိုင်သော ထိုင်းသူ၊
၅။ ဇစ္စုမ္မတ္တက - မွေးရာပါ ရူးနှမ်းသောသူ၊
၆။ ပဏ္ဍုက် - ယောက်ျားမဟုတ် မိန်းမမဟုတ်သူ၊
၇။ ဥဘတောဗျည်း - ယောက်ျားတစ်လှည့် မိန်းမတစ်လှည့် ဖြစ်သူ။