သတိပဋ္ဌာန် တရား (၄) ပါး

၁။ ကာယာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် - ကိုယ်ကာယ၌ လွန်လွန်ကဲကဲ စွဲမြဲစွာတည်သော သတိအထူး။
၂။ ဝေဒနာ နုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် - ခံစားမှုဝေဒနာ လွန်လွန်ကဲကဲ စွဲမြဲစွာတည်သော သတိအထူး။
၃။ စိတ္တာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် - စိတ်၌ လွန်လွန်ကဲကဲ စွဲမြဲစွာတည်သော သတိအထူး။
၄။ ဓမ္မာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် - တရား၌ လွန်လွန်ကဲကဲ စွဲမြဲစွာတည်သော သတိအထူး။