ပုတ်ခတ်၍ အပြစ်မရှိသူ (၇) ဦး

၁။ သူအို၊
၂။ သူနာ၊
၃။ သူငယ်၊
၄။ သီလအလွန်ရှိသူ၊
၅။ သူရူး၊
၆။ မင်းဧကရာဇ်၊
၇။ သားငါးမစားသော ပုဏ္ဏား။