လောကုတ္တရာ (၉) ပါး

၁။ သောတာပတ္တိမဂ်။
၂။ သကဒါဂါမိမဂ်။
၃။ အနာဂါမိမဂ်။
၄။ အရဟတ္တမဂ်။
၅။ သောတာပတ္တိဖိုလ်။
၆။ သကဒါဂါမိဖိုလ်။
၇။ အနာဂါမိဖိုလ်။
၈။ အရဟတ္တဖိုလ်။
၉။ နိဗ္ဗာန်။