ရဟန်းကျောင်းများ (၁၀) ပါး

၁။ ဝိဝိတ္တသေနာသန - အမိုးအကာအခင်းတို့ဖြင့် ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ ဆောက်လုပ်သောကျောင်း၊
၂။ အရည - တောရကျောင်း၊ ရွာနီးချုပ်စပ် တောငယ်မျိုး၊
၃။ ရုက္ခမူလ - သစ်တစ်ပင်ရင်း ဝါးတစ်ပင်အောက်၊
၄။ ပဗ္ဗတ - တောင်ပေါ် တောင်စောင်း တောင်သာယာ၊
၅။ ကန္ဒရ - ချောက်ချောင် သာယာသော ကမ်းပါးရံ၊
၆။ ဂိရီဂုဟ - တောင်ခေါင်း ဥမင်လိုဏ်ဂူ၊
၇။ သုသာန - သင်္ချိုင်းသုသာန်၊
၈။ ဝနပတ္ထ - တောအုပ် တောနက် ရွာဝေး ခေါင်ခေါင်တောကြီး၊
၉။ အဗ္ဘောကာသ - လွင်ပြင်လဟာပြင်၊
၁၀။ ပလာလပုဉ္ဇ - ကောက်ရိုးပုံ၊ မြက်ပုံ၊ ၎င်းအုံသောကျောင်း။